02/09/2015 Προμήθεια έτοιμου φαγητού για την σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Ιλίου

02/09/2015 Προμήθεια έτοιμου φαγητού για την σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Ιλίου

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Διεθνή Hλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α. (Υπ. Αποφ. 11389/1993) και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για το προς προμήθεια είδος που συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης η «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για την σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Ιλίου» προϋπολογισμού 242.880,00 επιπλέον Φ. Π. Α. 13 % 31.574,40 € για τις αντίστοιχες ανάγκες του Δήμου, όπως προδιαγράφεται στη με κωδικό Π72/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, στην οποίαν θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού.

Ως ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ. ορίζεται η 09/06/2015.
Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 14/07/2015.
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ., ορίζεται η 20/07/2015 και ώρα 15:00 μ.μ. 

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου στις 09/06/2015.
 
Για να δείτε ή να κατεβάσετε την Μελέτη, την Διακήρυξη, την Περίληψη Διακήρυξης και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνισμού επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους στην ενότητα: Έγγραφα – Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί.

14/07/2015 Ανακοινωση Μετάθεσης Ημερομηνίας

Ο Δήμαρχος ΙΛΙΟΥ ανακοινώνει ότι:             

Μετατίθεται, λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 283/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ. για την «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για την σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Ιλίου» για την Τετάρτη 02/09/2015 και ώρα 15:00 μ.μ., λόγο του ότι καθίσταται αδύνατη η προσκόμιση των δικαιολογητικών που προβλέπονται από τους όρους της Διακήρυξης και δη η έκδοση των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των υποψηφίων κατόπιν της έκδοσης της πράξης νομοθετικού περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α/65/25-06-2015). Επομένως μετατίθεται και η ημερομηνία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών για την Τρίτη 8/9/2015 από την αρμόδια επιτροπή.

<!–