02/10/2015 Γνωστοποίηση για την κάλυψη θέσης ειδικού συμβούλου

02/10/2015 Γνωστοποίηση για την κάλυψη θέσης ειδικού συμβούλου

Στο Ίλιον και στο Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 2η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08.00 π.μ., η υπογεγραμμένη Σαγματοπούλου Ευαγγελία υπάλληλος του Δήμου τοιχοκόλλησα την υπ’ αριθμ.
44359/29-09-2015 γνωστοποίηση του Δημάρχου, για την κάλυψη θέσης Ειδικού Συμβούλου.
 
Συντάχθηκε το αποδεικτικό αυτό προς πιστοποίηση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων από την επομένη της δημοσίευσης, ήτοι από 03/10/2015 έως και 12/10/2015.

<!–