02/10/2015 Πρόσληψη 4 ατόμων διάφορων ειδικοτήτων για τη Διεύθυνση Πολιτισμού

02/10/2015 Πρόσληψη 4 ατόμων διάφορων ειδικοτήτων για τη Διεύθυνση Πολιτισμού

Στο Ίλιον και στο Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 2η του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ., η υπογεγραμμένη Σαγματοπούλου Ευαγγελία υπάλληλος του Δήμου τοιχοκόλλησα  την υπ’ αριθμ. 44356/29-09-15 ανακοίνωση του Δημάρχου, με αντικείμενο την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, από την ημερομηνία πρόσληψης, με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών, ενώπιον των παρακάτω υπογεγραμμένων μαρτύρων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (5 εργάσιμες ημέρες) αρχίζει την 05/10/15 και λήγει την 09/10/15.

<!–