02/10/2020 Απόφαση Δημάρχου 68799/02-10-2020

02/10/2020 Απόφαση Δημάρχου 68799/02-10-2020

Ο Δήμαρχος Ιλίου
Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133).από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134) και από το άρθρο 47 του Ν. 4647/19
(ΦΕΚ Α’ 204)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’87), όπως  τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107).
3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της
Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010’’, όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία ο πληθυσμός του Δήμου Ιλίου ανέρχεται στους 84.793 κατοίκους, με βάση τα
επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’) περί συγκρότησης Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
5. Τις υπ’ αριθμ. εγκ.82/59633/20.08.2019 και υπ’ αριθμ. 48/22119/07.04.20 εγκυκλίους ΥΠ.ΕΣ.
6. Τον ΟΕΥ του Δήμου μας.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

Ορίζουμε ως έμμισθο Αντιδήμαρχο Ιλίου και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Βασιλόπουλο Δημήτριο του Ηλία, με θητεία
από 01/10/2020 έως 30/09/2021 και του μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες:

 

  • Την εποπτεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας.
  • Τη συνυπογραφή μετά των υπηρεσιακών παραγόντων των εγγράφων, που σχετίζονται με την άσκηση της μεταβιβαζόμενης αρμοδιότητας.
  • Την αναπλήρωση του Δημάρχου στα ληξιαρχικά καθήκοντα σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού.
  • Την τέλεση πολιτικών γάμων.

Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα και να αναρτηθεί στην Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Δήμαρχος

Νικόλαος Ζενέτος

Τελευταία Νέα