20/05/2024 – Παρεμβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας επί της Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου (περιοχή 7ου Δημοτικού Σχολείου Ιλίου)

20/05/2024 – Παρεμβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας επί της Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου (περιοχή 7ου Δημοτικού Σχολείου Ιλίου)

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

Διακηρύσσει

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου:

Παρεμβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας επί της Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου (περιοχή 7ου Δημοτικού Σχολείου Ιλίου)

Εκτιμώμενης αξίας 200.420,97 Ευρώ

(πλέον Φ.Π.Α. 24,00% ),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

 

Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gra του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα.

 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 20/05/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ.

 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 24/05/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 121 του ν. 4412/2016.

 

1α_ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_ΟΔΟ 02_2023a

1β_ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_ΟΔΟ 02_2023a

1γ_ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_ΟΔΟ 02_2023a

1δ_ΤΣΥ_ΟΔΟ 02_2023a

1ε_ΕΣΥ_ΟΔΟ 02_2023a

1ζ_ΦΑΥ_ΟΔΟ 02_2023a

1η_ΣΑΥ_ΟΔΟ 02_2023a

11a_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 207309a

11c_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΗΜΔΗΣa

11d_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥa

02 2023 7oDHM – ESPDa