025/2020 – Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη «Προμήθεια καυσίμων για τα έτη 2020-2021-2022» – Ομάδα Β: Αμόλυβδη Βενζίνη