03/01/2017 Προμήθεια ασφαλτομίγματος

03/01/2017 Προμήθεια ασφαλτομίγματος

a

Προμήθεια ασφαλτομίγματος
Ο Δήμος Ιλίου πρόκειται να προμηθευτεί ασφαλτόμιγμα, συμφωνα με τα οριζόμενα στην με κωδικό Π224/2016 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως υποβάλουν προσφορά, έως την Δευτέρα 09/01/2017και ώρα 15:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου, Κάλχου 48-50, Ίλιον, 1ος όροφος.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 100 και 118 του ν.4412/2016 δημόσια και παρουσία όσων το επιθυμούν, την Τρίτη 10-01-2017 και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημαρχείο, (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών,Τμήμα Μελετών, 3ος Όροφος)

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

<!–