03/02/2014 Πρακτικό ανάρτησης πινάκων κατάταξης υποψηφίων κατόπιν της υπ΄αριθμ. ΣΜΕ 1/2013

03/02/2014 Πρακτικό ανάρτησης πινάκων κατάταξης υποψηφίων κατόπιν της υπ΄αριθμ. ΣΜΕ 1/2013

Πρακτικό ανάρτησης πινάκων κατάταξης υποψηφίων κατόπιν της υπ΄αριθμ. ΣΜΕ 1/2013 ανακοίνωσης για τη σύναψη μίσθωσης έργου συνολικά τριών (3) ατόμων ειδικοτήτων ΔΕ Κοπτικής-Ραπτικής, ΤΕ Φυσικοθεραπευτής και ΠΕ Μουσειολόγος. 

<!–

03/02/2014 Πρακτικό ανάρτησης πινάκων κατάταξης υποψηφίων κατόπιν της υπ΄αριθμ. ΣΜΕ 1/2013