03/04/2015 Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου σχετικά με την πρόσληψη καθαριστριών των σχολικών μονάδων

03/04/2015 Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου σχετικά με την πρόσληψη καθαριστριών των σχολικών μονάδων

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου στη συνεδρίασή του την Πέμπτη 02.04.2015, ενέκρινε ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα σχετικά με την πρόσληψη καθαριστριών των σχολικών μονάδων:
 
«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου, έχοντας ως πρωταρχικό μέλημά του τη διασφάλιση της υγείας των μαθητών όλων των εκπαιδευτικών μονάδων του Δήμου μας και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010, όπως έχει τροποποιηθεί σύμφωνα με το οποίο: «γ.i) Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου της παραγράφου 5 του άρθρου 113 του ν.1892/1990 (Α΄ 1001), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καταρτίζονται για τα διδακτικά έτη 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 και 2014-2015 σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των διατάξεων αυτών. ii) Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2015-2016 και εφόσον οι ανάγκες των δήμων για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό, μπορεί να καλυφθούν με συμβάσεις, που καταρτίζονται από τους οικείους δήμους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία» διαπιστώνουμε τα κάτωθι:
 
Για το σχολικό έτος 2015-2016 δεν υπάρχει κάποια αναφορά στην εγκύκλιο για τον προγραμματισμό των προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015 στους ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ αυτών.
Σημειώνουμε ότι οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου μας ανέρχονται σε 53 και 27 αντίστοιχα, ενώ ανάλογες αριθμητικά είναι και οι ανάγκες των σχολικών μονάδων σε προσωπικό καθαριότητας.
 
Για τους ανωτέρω λόγους, ζητάμε:
1.    Είτε να επεκταθεί εκ νέου για το σχολικό έτος 2015-2016 η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με την ίδια διαδικασία.
2.    Είτε να προβλεφθούν θέσεις αορίστου χρόνου με πλήρες ωράριο, ώστε να διασφαλιστεί η υγιεινή των σχολικών μονάδων του Δήμου μας. Επισημαίνουμε, όμως, ότι είναι απολύτως αδύνατο να ανταποκριθούμε σχετικά με επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Δήμου μας, χωρίς μεταφορά των αντίστοιχων πόρων με επιχορήγηση από το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας
 

 
 
Το παρόν ψήφισμα θα κοινοποιηθεί:
·         Στο Υπουργείο Παιδείας
·         Στο Υπουργείο Εσωτερικών
·         Στον  Τοπικό Τύπο
·         Στο διαδίκτυο              
 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
 

Κουκουβίνος Δημήτριος

<!–