03/06/2016 Λειτουργία θερινού και χειμερινού δημοτικού κινηματογράφου

03/06/2016 Λειτουργία θερινού και χειμερινού δημοτικού κινηματογράφου

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. Δ. 28/ΦΕΚ 1 Α’/15-1-1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο. Τ. Α.»., και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της εργασίας της κάθε ομάδας ξεχωριστά, που συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, η υπηρεσία με τίτλο: «Λειτουργία θερινού και χειμερινού  δημοτικού κινηματογράφου», προϋπολογισμού 27.000,00 € επί πλέον Φ. Π. Α. 23 % 6.210,00 για τις ανάγκες του Δήμου Ιλίου.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Ιλίου, Κάλχου 48 – 50, 2ος όροφος, στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών την 3η Ιουνίου  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11.00 έως 11.30.
 

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 30/05/2016.
 
Για να δείτε ή να κατεβάσετε την Μελέτη και την Διακήρυξη του διαγωνισμού επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους στην ενότητα: Έγγραφα – Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί.
 

<!–

–>