03/06/2019 ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

03/06/2019 ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
Διακηρύσσει
   ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου:
 
 ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ
 
Εκτιμώμενης αξίας  241.935,48  Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α.  24 % ),
 
 
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gra του ΕΣΗΔΗΣ.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών  ορίζεται η 03/06/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.

Η δημοπρασία αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 13/05/2019.

Διευκρινίσεις (Αρ.Πρ.17102-31/5/2019)
Σύμφωνα με το Ν.4605/19 ΦΕΚ 52Α / 01-04-2019 άρθρο 43 τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) παρ.46Α: στο άρθρο 376 προστίθεται παράγραφος 17 ως εξής: « Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 80, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.» 
Ως εκ τούτου στην παράγραφο 23.3.δ της υπ’ αρίθμ. 14874/10-05-2019 διακήρυξης  προστίθεται: «Ειδικότερα για το πιστοποιητικό της παρ. 23.3.(ββ) και μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοσή του, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού»

<!–