03/11/2017 Ανακοίνωση 48402/03-11-2017

03/11/2017 Ανακοίνωση 48402/03-11-2017

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. 48402/03-11-2017 με αντικείμενο την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΤΕ Ηθοποιών, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού του  Δήμου Ιλίου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (5 εργάσιμες ημέρες) αρχίζει την 06/11/17 και λήγει την 10/11/17.

<!–