030/2020 – Λήψη απόφασης για εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α. 30.6111.0001