030/2020 – Λήψη απόφασης για την ακαταλληλότητα ή ασύμφορη κυκλοφορία οχημάτων