032/2020 – Λήψη απόφασης για την για την υποβολή πρότασης του Δήμου Ιλίου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική», στον άξονα προτεραιότητας 12, με τίτλο: «Τεχνική βοήθεια υποστήριξης ΟΤΑ Α’ Βαθμού για την επικαιροποίηση Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων» της Περιφέρειας Αττικής

032/2020 – Λήψη απόφασης για την για την υποβολή πρότασης του Δήμου Ιλίου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική», στον άξονα προτεραιότητας 12, με τίτλο: «Τεχνική βοήθεια υποστήριξης ΟΤΑ Α’ Βαθμού για την επικαιροποίηση Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων» της Περιφέρειας Αττικής

032/2020 – Λήψη απόφασης για την για την υποβολή πρότασης του Δήμου Ιλίου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική», στον άξονα προτεραιότητας 12, με τίτλο: «Τεχνική βοήθεια υποστήριξης ΟΤΑ Α’ Βαθμού για την επικαιροποίηση Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων» της Περιφέρειας Αττικής