035/2020 – Έγκριση πίστωσης ποσού 182.935,18 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης