037/2020 – Παροχή εξουσιοδότησης για παράσταση σε δικηγορική εταιρεία «Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης»