038/2020 – Λήψη απόφασης για την άσκηση έφεσης κατά της με αρ. 37/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών