039/2020 – Λήψη απόφασης για την άσκηση έφεσης κατά της με αρ. 3193/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών