04/04/2017 Προμήθεια σίτισης των μαθητών μουσικού σχολείου Ιλίου, σχολικού έτους 2017-2018

04/04/2017 Προμήθεια σίτισης των μαθητών μουσικού σχολείου Ιλίου, σχολικού έτους 2017-2018

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

O Δήμαρχος ΙΛΙΟΥ
διακηρύσσει ότι :
εκτίθεται σε Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την «Προμήθεια σίτισης των μαθητών μουσικού σχολείου Ιλίου, σχολικού έτους 2017-2018» προϋπολογισμού 239.382,00€ (διακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες τριακόσια ογδόντα δύο ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για τις αντίστοιχες ανάγκες του Δήμου, όπως προδιαγράφεται στη με κωδικό Π36/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016).
Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο του υπό προμήθεια ειδους.

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ.) ορίζεται η 29/03/2017.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ., ορίζεται η 04/04/2017 και ώρα 15:00:00. 
 

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 14/03/2017.
 
Για να δείτε ή να κατεβάσετε το Τεύχος Διακήρυξης, την Περίληψη Διακήρυξης, το ΤΕΥΔ και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνισμού 
επισκεφτείτε τη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, ή 
επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους στην ενότητα: Έγγραφα – Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί.

29/3/2017 Διευκρίνηση:
Στην περίπτωση 2 της σελίδας 22 της παραγράφου Α2 «Τεχνική Προσφορά» του άρθρου 7 της με αριθμ. πρωτ. 10829/14-03-2017 Διακήρυξης του Δήμου Ιλίου με τίτλο: «σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου Ιλίου, σχολικού έτους 2017-2018», διευκρινίζεται ότι εκ παραδρομής σημειώθηκε ότι το εν λόγω δικαιολογητικό εκδίδεται από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφέρειας. Επίσης απαλείφεται η φράση εντός παρενθέσεων (αδειοδότηση εγκατάστασης από υγειονομικής πλευράς)
Ως εκ τούτου η ορθή διατύπωση της εν λόγω περίπτωσης είναι η εξής:
Άδεια λειτουργίας μονάδας παρασκευής έτοιμων φαγητών catering από την Διεύθυνση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής της οικείας Περιφέρειας  

<!–