04/04/2018 Σίτιση μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ιλίου, σχολικού έτους 2018-2019

04/04/2018 Σίτιση μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ιλίου, σχολικού έτους 2018-2019

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ιλίου, σχολικού έτους 2018-2019, προϋπολογισμού 212.486,40€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η  28/03/2018 και  ώρα 09:00πμ
 
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι 04/04/2018 και  ώρα 15:00μμ

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 12/03/2018.

<!–