04/05/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 10/05/2018

04/05/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 10/05/2018

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 10η Μαΐου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

                                               
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 

1. Έγκριση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 – 2022a
2. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου του έτους 2018a
3. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016a
 
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 

4. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης για την «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος»a
5. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΠΕΖΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥa
6. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ1/17a
7. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ1/16a
8. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΔΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η/16a
9. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ – ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥa
10. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΡΓ. Ε2/15a
 
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

11. Λήψη απόφασης για έγκριση του προγράμματος πολιτιστικών εκδηλώσεων για τους μήνες Ιούνιο – Ιούλιο 2018a

Δ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
 
12. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου σε φορείς για τη διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτωνa
 
Ε. ΓΕΝΙΚΑ

13. Λήψη απόφασης για παροχή εξουσιοδότησης του Δημάρχου Ιλίου κ. Νίκου Ζενέτου για παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων σε συλλόγους και φορείςa
14. Λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιλίου και του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης (ΕΚΑ) για την κοινή λειτουργία – χρήση του κολυμβητηρίουa
15. Λήψη απόφασης για φθορά Δημοτικού Πρασίνου επί της οδού Διονυσίου 72, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντοςa
16. Λήψη απόφασης επιβολής προστίμου για εκτέλεση εργασιών από την εταιρεία ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντοςa
    

 
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

                                                                                     
 
Κουκουβίνος Δημήτριος

<!–