04/11/2015 Απόφαση πρόσληψης 4 ατόμων διάφορων ειδικοτήτων για τη Διεύθυνση Πολιτισμού

04/11/2015 Απόφαση πρόσληψης 4 ατόμων διάφορων ειδικοτήτων για τη Διεύθυνση Πολιτισμού

Ανάρτηση απόφασης πρόσληψης κατόπιν της υπ’αριθμ. 44356/29-09-15 ανακοίνωσης του Δήμου για την σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης διάρκειας οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου. 

<!–