04/12/2015 Π4115-Προμήθεια Επίπλων για τις ανάγκες του Δήμου Ιλίου

04/12/2015 Π4115-Προμήθεια Επίπλων για τις ανάγκες του Δήμου Ιλίου

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ

διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α. (Υπ. Αποφ. 11389/1993) και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της ομάδας Β: «Συγκρότημα κινητών αρχειοθηκών» η οποία δεν κατακυρώθηκε στη διαγωνιστική διαδικασία της 09 / 07 /2015, η οποία συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, η «Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Δήμου Ιλίου» προϋπολογισμού 22.140,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. 23% για τις αντίστοιχες ανάγκες του Δήμου, όπως προδιαγράφεται στην τροποποιημένη μελέτη Π 41/2015 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Με την υπ’ αριθμ. 393/15-10-2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:6Β32ΩΕΒ-ΨΣΚ) εγκρίθηκε το Πρακτικό διαγωνισμού και η επαναδιακήρυξη του διαγωνισμού ως προς την ομάδα Β: «Συγκρότημα κινητών αρχειοθηκών» που δεν ανακηρύχτηκε ανάδοχος.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Ιλίου, Κάλχου 48 – 50, 2ος όροφος, στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, την 04/12/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 έως 10:30.

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal στις 26/11/2015.

Διευκρίνιση 02/12/2015:
Σε απάντηση της υπ’ αριθμ. 55359 / 01-12-2015 αίτησης για διευκρίνιση επί της διακήρυξης που αφορά τον πρόχειρο διαγωνισμό για τη μελέτη Π41/2015 (Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Δήμου Ιλίου) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 47 του Π.Δ. 60/2007 (Πρότυπα εξασφάλισης της ποιότητας – άρθρο 49 οδηγίας 2004/18/ΕΚ), στο άρθρο 7.7 της σχετικής  διακήρυξης απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού ποιότητας κατά τα πρότυπα BGR 234 (ZH 1/428) ή ισοδύναμου αυτού δηλαδή προτύπων για την πιστοποίηση ασφαλούς χρήσης των κυλιόμενων αρχειοθηκών, χωρίς να απαιτείται η προέλευσή τους να είναι από συγκεκριμένη χώρα
 

<!–