048/2020 – Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στην Ευρωπαϊκή Πρόσκληση με τίτλο “Τοπική Αυτοδιοίκηση: Συνεργασία για Βιώσιμες Πόλεις” (LOCAL AUTHORITIES: PARTNERSHIP FOR SUSTAINABLE CITIES) του Άξονα Προτεραιότητας «Συνεργασίες για βιώσιμες πόλεις στη νοτιοανατολική γειτονιά (Partnerships for sustainable cities in the Southern and Eastern Neighborhood), η οποία χρηματοδοτείται από την Ε.Ε

048/2020 – Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στην Ευρωπαϊκή Πρόσκληση με τίτλο “Τοπική Αυτοδιοίκηση: Συνεργασία για Βιώσιμες Πόλεις” (LOCAL AUTHORITIES: PARTNERSHIP FOR SUSTAINABLE CITIES) του Άξονα Προτεραιότητας «Συνεργασίες για βιώσιμες πόλεις στη νοτιοανατολική γειτονιά (Partnerships for sustainable cities in the Southern and Eastern Neighborhood), η οποία χρηματοδοτείται από την Ε.Ε

048/2020 – Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στην Ευρωπαϊκή Πρόσκληση με τίτλο “Τοπική Αυτοδιοίκηση: Συνεργασία για Βιώσιμες Πόλεις” (LOCAL AUTHORITIES: PARTNERSHIP FOR SUSTAINABLE CITIES) του Άξονα Προτεραιότητας «Συνεργασίες για βιώσιμες πόλεις στη νοτιοανατολική γειτονιά (Partnerships for sustainable cities in the Southern and Eastern Neighborhood), η οποία χρηματοδοτείται από την Ε.Ε