05/02/2016 Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη Προγραμμάτων των Υπηρεσιών του Δήμου για τις ομάδες Γ, Δ, Ε, Ζ Θ

05/02/2016 Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη Προγραμμάτων των Υπηρεσιών του Δήμου για τις ομάδες Γ, Δ, Ε, Ζ Θ

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ
Προκηρύσσει πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά που συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης για κάθε ομάδα των προς παροχή συντηρήσεων ξεχωριστά για την υπηρεσία  «Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη Προγραμμάτων των Υπηρεσιών του Δήμου για τις ομάδες Γ, Δ, Ε, Ζ Θ», προϋπολογισμού 13.394,70 € με το Φ.Π.Α. για τις ανάγκες του Δήμου Ιλίου.
Τα στοιχεία των προς παροχή υπηρεσιών αναφέρονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές της με κωδικό Π142/2015 μελέτης, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην στο Δημαρχείο Ιλίου, Κάλχου 48 – 50, 2ος όροφος, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών την 5/02/2016, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00 έως 10.30

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 29/01/2016.

Για να δείτε ή να κατεβάσετε την Μελέτη, την Διακήρυξη, την Περίληψη Διακήρυξης και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνισμού επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους στην ενότητα: Έγγραφα – Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί.

<!–