05/03/2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην πράξη «Συλλογική Τοπική Δράση για την Απασχόληση στους Δήμους: Αγίων Αναργύρων – Καματερού, Ιλίου και Πετρούπολης

05/03/2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην πράξη «Συλλογική Τοπική Δράση για την Απασχόληση στους Δήμους: Αγίων Αναργύρων – Καματερού, Ιλίου και Πετρούπολης

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 6/24.02.2014 έγγραφο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΔΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» η οποία υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Συλλογική Τοπική Δράση για την Απασχόληση στους Δήμους: Αγίων Αναργύρων- Καματερού, Ιλίου και Πετρούπολης» στο πλαίσιο της Δράσης 7 Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας*, της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 8: «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
άνεργοι/ες κάτοικοι των δήμων: Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Ιλίου και Πετρούπολης να συμμετάσχουν στην Πράξη «Συλλογική Τοπική Δράση για την Απασχόληση στους Δήμους: Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Ιλίου και Πετρούπολης».
Ακολουθεί συνημμένη η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.


 * Περισσότερες πληροφορίες στο www.top-sa.gra
 

<!–