05/05/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου καθορισμού τρόπου προβολής για την ανάδειξη μελών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Δημοτικών & Περιφερειακών Εκλογών

05/05/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου καθορισμού τρόπου προβολής για την ανάδειξη μελών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Δημοτικών & Περιφερειακών Εκλογών

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου στην Έκτακτη Συνεδρίασή του την Πέμπτη 24.04.2014, αποφάσισε κατά πλειοψηφία τον καθορισμό τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Δημοτικών & Περιφερειακών Εκλογών, στους συνδυασμούς των υποψηφίων, για την προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με αριθμ. πρωτ. 10474/13.03.2014 Υπουργού Εσωτερικών.
Η υπ’ αρίθμ. 208/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια του Δήμου Ιλίου με τον αριθμό ΑΔΑ:ΒΙ0ΡΩΕΒ-ΘΛ6. 

<!–