05/05/2017 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου

05/05/2017 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

O Δήμαρχος ΙΛΙΟΥ
διακηρύσσει ότι :
εκτίθεται σε Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου» προϋπολογισμού 150.000,00 € (εκατό πενήντα χιλιάδες ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για τις αντίστοιχες ανάγκες του Δήμου, όπως προδιαγράφεται στη με κωδικό Π32/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016).
Η προσφορά θα αφορά το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, επί ποινή αποκλεισμού.

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ.) ορίζεται η 07/04/2017 .
 
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ., ορίζεται η 19/04/2017
και ώρα 15:00:00. 

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 24/03/2017.
 
Για να δείτε ή να κατεβάσετε την Διακήρυξη, την Περίληψη Διακήρυξης, το ΤΕΥΔ και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνισμού 
επισκεφτείτε τη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, ή 
επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους στην ενότητα: Έγγραφα – Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί.

03/04/2017 Διευκρίνιση:

1. Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους.
Σε αντίθετη περίπτωση τα ηλεκτρονικά αρχεία .pdf αυτών εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα και γίνονται αποδεκτά από την Υπηρεσία μας, χωρίς να έχουν επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο (σχετικό έγγραφο: ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/11932/11-6-2014) και χωρίς να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση (έχει καταργηθεί), με την προϋπόθεση να είναι ευκρινή και ευανάγνωστα και να δίδουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τόσο για το είδος στο οποίο αναφέρονται, όσο και για την εταιρεία έκδοσής τους κλπ.

2. Μαζί με την οικονομική προσφορά του συστήματος πρέπει να κατατεθεί συμπληρωμένο και το έντυπο οικονομικής προσφοράς (αρχείο excel) που έχει η Υπηρεσία μας αναρτήσει, υπογεγραμμένο και αυτό ψηφιακά, διότι στην οικονομική προσφορά του συστήματος δεν φαίνονται αναλυτικά τα επί μέρους είδη και οι προσφερόμενες τιμές αυτών.

13/04/2017 Διευκρίνιση:

  
 1. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υπό Α/Α 25 είδους είναι αυτά που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. Σχετικά με τον ισοδύναμο τύπο του εν λόγω είδους και μετά από ερώτημά μας προς την κατασκευάστρια εταιρεία, μας ενημέρωσε γραπτώς ότι ο τύπος αυτός είναι διαθέσιμος σε δύο χρώματα 2700Κ και 3000Κ.  
 2. Για το υπό Α/Α 42 είδος, διευκρινίζουμε ότι ο τύπος του φωτιστικού είναι Οδικού Φωτισμού.
 3. Για το υπό Α/Α 43 είδος, διευκρινίζουμε ότι ο τύπος του φωτιστικού είναι Οδικού Φωτισμού.
 4. Για το υπό α/α 44 είδος, διευκρινίζουμε ότι ο τύπος του φωτιστικού είναι Οδικού Φωτισμού.
 5. Για το υπό Α/Α 45 είδος, διευκρινίζουμε ότι ο χρωματισμός της μπάλας Φ 400 είναι οπάλ.
 6. Για το υπό Α/Α 83 είδος, διευκρινίζουμε ότι ο τύπος του φυσιγγίου είναι DIII / E33.
 7. Για το υπό Α/Α 85 είδος, διευκρινίζουμε ότι ο τύπος του φυσιγγίου είναι 000.
 8. Για το υπό Α/Α 86 είδος, διευκρινίζουμε ότι ο τύπος του φυσιγγίου είναι 000.
18/04/2017 Διευκρίνιση:

 
 

 1. Στο Παράρτημα Β΄ της Διακήρυξης αναφέρεται ότι: «Όλα τα υλικά του διαγωνισμού θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE. Όλα τα φωτιστικά σώματα θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο EN60598 συμπληρωματικά με ότι αναφέρεται στις παρακάτω προδιαγραφές.
  Όλα τα ανωτέρω θα δηλώνονται σαφώς στην Τεχνική Προσφορά των υποψηφίων προμηθευτών με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση
  ».
  Συνεπώς δεν απαιτείται στη φάση του διαγωνισμού η κατάθεση των πιστοποιητικών (CE, ISO κλπ). Αυτά θα ελεγχθούν σε μεταγενέστερο στάδιο, ήτοι παραλαβή.

 

 1. Όπως ρητά αναφέρεται στη Διακήρυξη Άρθρο 7 παρ. Α.1.1 «…..το Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς αφού συμπληρωθεί…………………β) στις  περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου». Απαιτείται δηλ. η ψηφιακή υπογραφή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

18/04/2017 Διευκρίνιση:

 1. Στο υπό Α/Α 34 είδος, η προδιαγραφή είναι «Λαμπτήρας μπαγιονέτ οικονομίας Β22/220V (6-12W κοντές έως 92,5 mm μήκος)».
  Το μήκος 108 mm δεν είναι αποδεκτό.
  Στην αγορά είναι διαθέσιμοι τουλάχιστον δύο ισοδύναμοι τύποι μεγάλων εταιρειών για το εν λόγω είδος.

 

 1. Για το υπό Α/Α 54 είδος διευκρινίζεται ότι ζητείται Ταφ σούκο 220V, δύο εισόδων (για δύο φις).

19/04/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Παρατείνεται, λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 174/19-04-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου, η προθεσμία υποβολής προσφορών για την «προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου» ( αρ.διακήρυξης 12721/24-03-2017 και αα συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 39932)  με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την Παρασκευή 28/04/2017 και ώρα 15.00 μμ, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών τους καθότι, πρόσθετες πληροφορίες που ζητήθηκαν από οικονομικούς φορείς κατατέθηκαν μεν έγκαιρα πλην οριακά και δεν ήταν δυνατόν να παρασχεθούν το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται στη διακήρυξη για την υποβολή των προσφορών, αλλά δόθηκαν μετέπειτα, λόγω των αργιών του Πάσχα.

04/05/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Παρατείνεται, λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 191/04-05-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου και την υπ΄αριθμ.πρωτοκόλλου 49254/02-05-2017 Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, η προθεσμία υποβολής προσφορών για την «προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου» ( αρ.διακήρυξης 12721/24-03-2017 και αα συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 39932)  με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την Παρασκευή 05/05/2017 και από ώρα 09:00πμ έως 15.00μμ, λόγω  τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ την 28/4/2017 και προκειμένου να διευκολυνθούν οι οικονομικοί φορείς που προσπαθούσαν να υποβάλλουν τις προσφορές τους και αντιμετώπιζαν προβλήματα στην κατάρτιση και έγκυρη υποβολή τους.

<!–