05/07/2018 Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος

05/07/2018 Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος, προϋπολογισμού 39.943,50€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gra, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η  29/06/2018 και  ώρα 09:00:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η 05/07/2018 και ώρα 15:00:00 μ.μ.

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 11/06/2018.

<!–