05/10/2016 Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. 42921/04-10-16

05/10/2016 Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. 42921/04-10-16

Ανάρτηση της υπ’ αριθμ. 42921/04-10-16 ανακοίνωσης του Δημάρχου, με αντικείμενο την πρόσληψη τριών (3) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) ή έως εννέα (9) μηνών, με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών του Δήμου Ιλίου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (5 εργάσιμες ημέρες) αρχίζει την 06/10/16 και λήγει την 12/10/16.

<!–