05/10/2018 Προμήθεια αναλωσίμων μηχανογράφησης

05/10/2018 Προμήθεια αναλωσίμων μηχανογράφησης

a

Προμήθεια αναλωσίμων μηχανογράφησης
Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την Π117/2018 μελέτη για την «προμήθεια αναλωσίμων μηχανογράφησης» συνολικού προϋπολογισμού 22.258,00 συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α.  και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές για την ανωτέρω προμήθεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της με απ’ ευθείας ανάθεση.
 
Η οικονομική προσφορά εκάστου υποψήφιου προμηθευτή πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των προς προμήθεια ειδών τουλάχιστον μίας ομάδας, με ποινή αποκλεισμού από τη διεκδίκηση κάθε ομάδας για όσους υποψήφιους προμηθευτές δεν συμμετέχουν στο σύνολο των προς προμήθεια ειδών της ομάδας, καθώς η επιλογή του προμηθευτή για κάθε ομάδα θα γίνει για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών της ομάδας.
 
Η επιλογή του/ης προμηθευτή/τριας θα γίνει μετά την λήψη και αξιολόγηση προσφορών και την κατάταξη των συμμετεχόντων με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) επί του συνόλου της κάθε ομάδας χωριστά.
 
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11.00 στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).
 
Πληροφορίες σχετικά με την μελέτη δίνονται από  το Αυτοτελές Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών .
 
Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11.10   
 
Ο οικονομικός φορέας που θα αναδειχθεί ανάδοχος της παρούσας προμήθειας (και μόνο αυτός) θα προσκομίσει άμεσα τα δικαιολογητικά του ποινικού μητρώου, της φορολογικής ενημερότητας και της ασφαλιστικής ενημερότητας μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και πριν την έκδοση απόφαση ανάθεσης.

09/10/2018 Διευκρίνιση

Στο άρθρο 4 της 1 Ομάδας αναφέρεται: 
Διπλή συσκευασία γνήσιων δοχείων γραφίτη: HP 26X με OEM: CF226X για εκτυπωτή τύπου: HP Laserjet M402n,
κι έχει γίνει εκ παραδρομής λάθος.

Το ζητούμενο προϊόν είναι:
η μονή συσκευασία: HP 26X με OEM: CF226X.

<!–