050/2020 – Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης ένστασης της εταιρείας PROSTASIA SAFETY EQUIPMENT ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ κατά της υπ΄αριθ. 031/2020 Α.Ο.Ε του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας του Δήμου Ιλίου (έτους 2019)»

050/2020 – Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης ένστασης της εταιρείας PROSTASIA SAFETY EQUIPMENT ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ κατά της υπ΄αριθ. 031/2020 Α.Ο.Ε του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας του Δήμου Ιλίου (έτους 2019)»