050/2020 – Λήψη απόφασης για την αναστολή καταβολής τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/20.03.2020 τεύχος Α’)

050/2020 – Λήψη απόφασης για την αναστολή καταβολής τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/20.03.2020 τεύχος Α’)