052/2020 – Λήψη απόφασης για την ένταξη δαπανών της ΣΑΤΑ