054/2020 – Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ»

054/2020 – Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ»