055/2020 – Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (ΣΜΕ) με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους