056/2020 – Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ιλίου στην Πρόσκληση με κωδικό ΑΣΔΑ_19 (Α/Α ΟΠΣ: 3660) με τίτλο «Διαδημοτικές Δράσεις και Εργαλεία για την προώθηση των Ευπαθών Ομάδων και των Νέων στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα» (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο “ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ”)»

056/2020 – Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ιλίου στην Πρόσκληση με κωδικό ΑΣΔΑ_19 (Α/Α ΟΠΣ: 3660) με τίτλο «Διαδημοτικές Δράσεις και Εργαλεία για την προώθηση των Ευπαθών Ομάδων και των Νέων στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα» (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο “ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ”)»

056/2020 – Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ιλίου στην Πρόσκληση με κωδικό ΑΣΔΑ_19 (Α/Α ΟΠΣ: 3660) με τίτλο «Διαδημοτικές Δράσεις και Εργαλεία για την προώθηση των Ευπαθών Ομάδων και των Νέων στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα» (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο “ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ”)»