056/2020 – Λήψη απόφασης για αποδοχή πρότασης εξωδικαστικού συμβιβασμού της ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «PRIME INSURANCE»