06/03/2015 Ανακοίνωση υπ. αρ. 11204/06-03-2015, για σύναψη συμβάσεως μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου ΠΕ-Ιατρών με ειδικότητα Παιδοψυχιατρικής

06/03/2015 Ανακοίνωση υπ. αρ. 11204/06-03-2015, για σύναψη συμβάσεως μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου ΠΕ-Ιατρών με ειδικότητα Παιδοψυχιατρικής

Αναρτούμε την υπ. αρ. 11204/06-03-2015 ανακοίνωση του Δήμου μας, για σύναψη συμβάσεως μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου ΠΕ-Ιατρών με ειδικότητα Παιδοψυχιατρικής.
 
Η έναρξη της 5ήμερης προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων αρχίζει από 09/03/2015 και λήγει την 13/03/2015.

<!–