06/03/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 12/03/2020

06/03/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 12/03/2020

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 12η Μαρτίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ» για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2020a
2. Έγκριση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021 – 2024a

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3. Λήψη απόφασης για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στις πλατείες Ηρώων Πολυτεχνείου, Κεντρική Πλατεία Γεννηματά καθώς και τον κοινόχρηστο χώρο στη συμβολή των οδών Σπύρου Μουστακλή & Λεωφ. Δημοκρατίας του Δήμου Ιλίουa
4. Έγκριση Σύνταξης Μελέτης με τίτλο «Πράξη Προσκύρωσης Αναλογισμού και Αποζημιώσεων επί των ιδιοκτησιών οι οποίες έχουν πρόσωπο στην οδό Πετρουπόλεως & Ηρακλείτου, σύμφωνα με το ΦΕΚ 596Δ/03.10.2019»a
5. Λήψη απόφασης για τη Συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η1/16a

Γ.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

6. Κατ’ εξαίρεση έγκριση άδεια οδήγησης του υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Ιλίου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 5615a

Δ.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

7. Έγκριση του Σχέδιου Τροποποίησης Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα της Πράξης με τίτλο «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιλίου (Κεντρική Δομή και Παράρτημα Ρομά)» και κωδικό ΟΠΣ 5002024 a
8. Λήψη απόφασης για την αναστολή λειτουργίας του ιδρύματος ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ του Σωματείου «ΙΕΡΑ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ»a

Ε. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

9. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου σε φορείς για τη διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτωνa

ΣΤ. ΓΕΝΙΚΑ

10. Έγκριση οικονομικού απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οικονομικού έτους 2019a
11. Έγκριση οικονομικού απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οικονομικού έτους 2019a
12. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην εταιρεία «ΕΡΓΟΦΙΛ Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντοςa
13. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου για φθορά δημοτικού πρασίνου, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού Προστασίας τους Περιβάλλοντοςa
14. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου για φθορά δημοτικού πρασίνου, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού Προστασίας τους Περιβάλλοντοςa
15. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην επιχείρηση «VLASSAS», σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντοςa
16. Λήψη απόφασης για παράταση σύμβασης δημοτικού ακινήτου με Νικόλαο Ράπτη, μετά από παραπομπή της με αριθμό 057/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπήςa

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης

<!–