06/07/2018 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου

06/07/2018 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου», προϋπολογισμού 159.999,90€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gra, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 29/06/2018 και ώρα 09:00:00 π.μ.
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 06/07/2018 και ώρα 15:00:00 μ.μ.

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 13/06/2018.

1η ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ
 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 23204/13-06-2018
 
 

  1. Για το υπό Α/Α 2 είδος διευκρινίζουμε ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά του είδους είναι αυτά που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές και δεν μπορεί να γίνει δεκτός λαμπτήρας με ύψος που να αποκλίνει από το ζητούμενο. Άρα λαμπτήρας με ύψος 96 mm δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός. 
  2. Για το υπό Α/Α 3 είδος, διευκρινίζουμε ότι ο τα ζητούμενα lumen του λαμπτήρα είναι από 400 lm έως 500 lm και εκ παραδρομής αναφέρθηκε μόνο το 500 lm.
  3. Για το υπό Α/Α 5 είδος, διευκρινίζουμε ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά του είναι αυτά που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές και δεν μπορεί να γίνει δεκτός λαμπτήρας με θερμοκρασία χρώματος που να αποκλίνει από το ζητούμενο. Άρα λαμπτήρας με θερμοκρασία χρώματος 4200 Κ δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός.
  4. Για το υπό α/α 21 είδος διευκρινίζουμε ότι κατόπιν ενδελεχούς έρευνας διαπιστώσαμε ότι όντως ο συγκεκριμένος τύπος λαμπτήρα οικονομίας που ζητούμε έχει καταργηθεί και από τις δύο μεγάλες εταιρείες που τον παρήγαγαν.Κατόπιν τούτου σας γνωρίζουμε ότι για λόγους ισότητας της συμμετοχής των υποψηφίων προμηθευτών, το εν λόγω υλικό δεν θα ληφθεί υπόψη στην αξιολόγηση των υποψηφίων προμηθευτών. Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να συμπεριλάβουν το είδος αυτό στην προσφορά τους με μηδενική τιμή και δεν απαιτείται η κατάθεση τεχνικού φυλλαδίου για το εν λόγω είδος. 
  1. Για το υπό Α/Α 29 είδος, διευκρινίζουμε ότι ζητείται φωτιστικό δρόμου LED έως 35 W, για τοποθέτησή του σε ιστό διαμέτρου φ65. Η στήριξη του πάνω στον ιστό θα γίνεται με κινητό βραχίονα (προσαρμογέα – adaptor) ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα ρύθμισης της γωνίας μεταξύ του φωτιστικού και του ιστού από 0° έως 180°.
  2. Για το υπό Α/Α 30 είδος, διευκρινίζουμε ότι το φωτιστικό θα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο, χρώματος inox σατινέ.
  3. Για το υπό Α/Α 65 είδος, διευκρινίζουμε ότι ο ζητείται διακόπτης μεταγωγικός διπολικός 16Α διπλής ενέργειας.
  4. Για το υπό Α/Α 93 είδος, διευκρινίζουμε ότι το ζητούμενο τσέρκι στήριξης είναι ρολό των 10 m και έχει διαστάσεις, ΠΛΑΤΟΣ: 12mm, ΠΑΧΟΣ: 0,7mm, ΟΠΗ:Ø5mm.

2η  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ
 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 23204/13-06-2018
 
 
Σύμφωνα με τη Διακήρυξη, Παράρτημα Β – Ειδικοί όροι του διαγωνισμού, στο ΑΡΘΡΟ 1ο: Τεχνικές Προδιαγραφές, ρητά αναφέρεται ότι: «Όλα τα υλικά του διαγωνισμού θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE. Όλα τα φωτιστικά σώματα θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ60598 συμπληρωματικά με ότι αναφέρεται στις παρακάτω προδιαγραφές.
Όλα τα ανωτέρω θα δηλώνονται σαφώς στην Τεχνική Προσφορά των υποψηφίων προμηθευτών με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση.
Ο προμηθευτής θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλει: τεχνικούς καταλόγους, σχέδια, αναλυτικές περιγραφές της κατασκευάστριας εταιρείας (-ειών) των προς προμήθεια ειδών, τα οποία θα κατατοπίζουν πλήρως για τις ιδιότητες των προσφερόμενων ειδών και θα πιστοποιούν την συμφωνία αυτών με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας».
Άρα δεν απαιτείται οι υποψήφιοι προμηθευτές να καταθέσουν τις δηλώσεις συμμόρφωσης καθώς και τη συμφωνία των φωτιστικών με το πρότυπο  ΕΝ60598. Όλα τα ανωτέρω θα δηλώνονται στην Τεχνική Προσφορά των υποψήφιων προμηθευτών. Πιστοποιητικά ISO για τα προσφερόμενα υλικά δεν ζητούνται.
 
Οι υποψήφιοι προμηθευτές απαιτείται να υποβάλλουν τεχνικά φυλλάδια τα οποία θα κατατοπίζουν πλήρως για τις ιδιότητες των προσφερόμενων ειδών και θα πιστοποιούν την συμφωνία αυτών με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας για όλα τα προσφερόμενα είδη.
 
Σύμφωνα με τη Διακήρυξη, Παράρτημα Α – Γενικοί όροι του διαγωνισμού, στο ΑΡΘΡΟ 3ο, παρ. 3.4: Γλώσσα διαδικασίας, ρητά αναφέρεται ότι: «Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική». 

3η ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ –  27/6/2018
 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 23204/13-06-2018
 
 
1)    Για το υπό Α/Α 30 είδος, έχουμε διευκρινίσει ότι το φωτιστικό θα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο, χρώματος inox σατινέ, δηλ. η απόχρωση του χρώματος του φωτιστικού να είναι inox σατινέ ή νίκελ ματ ή νίκελ σατινέ ή αλουμίνιο σαγρέ (ζαγρέ), δηλαδή όχι χρωμέ (γυαλιστερό).
 
Για το υπό Α/Α 65 είδος, διευκρινίζουμε ότι ο διπολικός μεταγωγικός διακόπτης διπλής ενέργειας 16Α που ζητείται, είναι για τοποθέτηση σε ράγα, μιας θέσης, δηλαδή καταλαμβάνει στη ράγα μία θέση.

<!–