06/08/2018 Δημιουργία, εκτύπωση και προμήθεια αφισών και διαφόρων εντύπων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου

06/08/2018 Δημιουργία, εκτύπωση και προμήθεια αφισών και διαφόρων εντύπων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο Δήμος Ιλίου ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την «τη δημιουργία, εκτύπωση και προμήθεια αφισών και διαφόρων εντύπων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου», προϋπολογισμού εξήντα εννέα χιλιάδες εκατόν ενενήντα εννέα ευρώ και τριάντα ένα λεπτά (69.199,31€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ομάδων ή τουλάχιστον για μία ομάδα.

Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των υποομάδων τουλάχιστον μίας ομάδας θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η δαπάνη θα συγχρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου Ιλίου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου, την 06/08/2018 και ώρα 10.00πμ στο Δημαρχείο Ιλίου, επί της οδού Κάλχου 48-50, Τ.Κ. 131 22. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ενώπιον της επιτροπής την 06/08/2018 και ώρα 10:00 με 10:30 ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο τμήμα Πρωτοκόλλου στον 1ο όροφο, το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την 03/08/2018 και έως ώρα 14:00.

Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί.
Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στο Δήμο Ιλίου επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.

Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράληψη να το γνωρίσουν εγγράφως Δήμο και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας της διαδικασίας διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους γενικούς όρους της Διακήρυξης (Παράρτημα Α΄) παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών, Αποθηκών και Δημοτικής Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου (Κάλχου 48-50, 2ος όροφος)

Τηλ. Επικοινωνίας: 213 20 30 136 (Μ. Κρητικός), 213 20 30 185 (Αθ. Μπέλλου), 213 20 30 196 (Αρχ. Μαμουνάκη) και 213 20 30 195 (Αν. Μαράτου), fax: 210 26 26 299 και 210 26 91 864, email: promithies@ilion.gr,a

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους της Διακήρυξης (Παράρτημα Β΄) παρέχονται από το:
Α. Τμήμα Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών τηλ. Επικοινωνίας: 213 20 30 041 (Ε. Γεράσης), email: egerasis@ilion.gra
Β. Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας, τηλ. επικοινωνίας: 210 2030030, email koinoniki@ilion.gra
Γ. Διεύθυνση Πολιτισμού, τηλ. επικοινωνίας: 210 2639499, email politistiko@ilion.gra
Δ. Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού, Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης, 210 2691502, email sports@ilion.gra
Ε. Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής, 213 20 30 052, ilionbns@ilion.gr a

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 24/07/2018

<!–