06/09/2011 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

06/09/2011 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
διακηρύσσει
 
τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
ΕΡΓ. Β2/11
 
 
 
Προϋπολογισμού 100.550,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),
 
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις α) του ν. 3669/08 και
β) τους όρους του παρόντος τεύχους και
καλεί
τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Ιλίου στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου, Κάλχου 48-50, 3ος όροφος, στις 06/09 /2011 ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών 10,00 π.μ.
 
Η δημοπρασία ανακοινώθηκε στις 25/07/2011

<!–