06/09/2016 Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής και δικτύου ομβρίων έτους 2016

06/09/2016 Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής και δικτύου ομβρίων έτους 2016

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο Δήμαρχος ΙΛΙΟΥ

διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των προς παροχή υπηρεσιών που συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, η «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής  και  δικτύου  ομβρίων  έτους  2016»,  προϋπολογισμού  24.180,00  επί  πλέον  Φ. Π. Α. 24 % 5.803,20
 
 Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιλίου ,Κάλχου 48-50, 2ος όροφος Δ/νση   Οικονομικών  Υπηρεσιών την 06-09-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 έως 12:30 λήξη παράδοσης προσφορών ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Στη δημοπρασία μπορούν να παρευρίσκονται εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των υποψήφιων προμηθευτών.

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 8/08/2016.
 
Για να δείτε ή να κατεβάσετε την Μελέτη, την Διακήρυξη, την Περίληψη Διακήρυξης και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνισμού 
επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους στην ενότητα: Έγγραφα – Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί.

<!–