06/09/2016 Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, έτους 2016

06/09/2016 Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, έτους 2016

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

O Δήμαρχος ΙΛΙΟΥ

Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α. (Υπ. Αποφ. 11389/1993) και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τα προς προμήθεια είδη που συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης η «Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, έτους 2016» προϋπολογισμού: 23.997,80 συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. 6%, 13% και 24% για τις αντίστοιχες ανάγκες του Δήμου, όπως προδιαγράφεται στη με κωδικό Π145/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας του Δήμου Ιλίου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή  Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gra.
 
Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση, θα περιλαμβάνουν το σύνολο των προς προμήθεια ειδών.
 
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Ιλίου, Κάλχου 48 – 50, 2ος όροφος ,  την 06/09/2016  ημέρα  Τρίτη και ώρα 10:00 έως 10:30 διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.
 
Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 03/08/2016.
 
Για να δείτε ή να κατεβάσετε την Μελέτη, την Διακήρυξη, την Περίληψη Διακήρυξης και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνισμού 
επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους στην ενότητα: Έγγραφα – Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ – ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. :  37552 / 02 -09 -2016
 
Ακυρώνεται
η διαδικασία της δημοπρασίας για την «Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, έτους 2016» προϋπολογισμού 23.997,80 € συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. και αρ. πρωτ. Διακήρυξης 34603/03-08-2016, σύμφωνα  με την 397/01-09-2016 (ΑΔΑ 777ΦΩΕΒ-1ΟΜ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
Η περίληψη της με αρ. πρωτ. 34603/03-08-2016 διακήρυξης δημοσιεύτηκε σε μία εφημερίδα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ιλίου (τηλέφωνα επικοινωνίας : 213-2030185, 213-2030136, κ. Α. Δασκαλάκη,  κ. Α. Μπέλλου). 

<!–