06/09/2019 Μετάλλια και τιμητικές πλακέτες για τις εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου

06/09/2019 Μετάλλια και τιμητικές πλακέτες για τις εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις των Υπηρεσιών του Δήμου, προϋπολογισμού εβδομήντα δύο χιλιάδων διακοσίων δεκαέξι ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (72.216,26€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% ως προς την 3η ομάδα «Μετάλλια και τιμητικές πλακέτες για τις εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου» προϋπολογισμού 11.491,08€ της με αριθμ. πρωτ. 17531/04-06-2019 Διακήρυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ενώπιον της επιτροπής την 06/09/2019 και ώρα 10:00 με 10:30 ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο τμήμα Πρωτοκόλλου στον 1ο όροφο, το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την 05/09/2019 και έως ώρα 14:00. Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί. Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στο Δήμο Ιλίου επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal στις 26/08/2019.
 

<!–