06/10/2020 Απόφαση Δημάρχου 69860/06-10-2020

06/10/2020 Απόφαση Δημάρχου 69860/06-10-2020

Ο Δήμαρχος Ιλίου
Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133).από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134) και από το άρθρο 47 του Ν. 4647/19 (ΦΕΚ Α’ 204)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107).
3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της
Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010’’, όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία ο πληθυσμός του Δήμου Ιλίου ανέρχεται στους 84.793 κατοίκους, με βάση τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε.
4. Τις υπ’ αριθμ. εγκ.82/59633/20.08.2019 και υπ’ αριθμ. 48/22119/07.04.20 εγκυκλίους ΥΠ.ΕΣ.
5. Τον ΟΕΥ του Δήμου μας.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Ορίζουμε ως έμμισθο Αντιδήμαρχο Ιλίου τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Φραγκάκη Γεώργιο του Εμμανουήλ, με θητεία από 01/10/2020 έως 30/09/2021 και
του μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες:

  • Την εποπτεία της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου.
  • Τη συνυπογραφή μετά των υπηρεσιακών παραγόντων των εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση της μεταβιβαζόμενης αρμοδιότητας.
  • Την αναπλήρωση του Δημάρχου στα ληξιαρχικά καθήκοντα σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού.
  • Την τέλεση πολιτικών γάμων.

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα και να αναρτηθεί στην Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Δήμαρχος
Νικόλαος Ζενέτος

Απόφαση Δημάρχου 69860/06-10-2020a