06/11/2018 Προμήθεια ανταλλακτικών και συντήρηση θερμοψυκτών δικτύου

06/11/2018 Προμήθεια ανταλλακτικών και συντήρηση θερμοψυκτών δικτύου

a

Προμήθεια ανταλλακτικών και συντήρηση θερμοψυκτών δικτύου
Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την Π 150/2018  μελέτη για την «την προμήθεια ανταλλακτικών και συντήρηση θερμοψυκτών δικτύου (ΚΜ150/2018) συνολικού προϋπολογισμού 1.116,00 συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α.  και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές για την ανωτέρω προμήθεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της με απ’ ευθείας ανάθεση.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.

 
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 12-11-2018  και ώρα 10.00π. μ. στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).
Πληροφορίες σχετικά με την μελέτη δίνονται από το Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού, Νέας Γενιάς Παιδείας και Δια βίου Μάθησης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 12-11-2018  και ώρα 11.00 σε Γραφείο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ιλίου, Κάλχου 48 – 50 (2ος όροφος).
 
Ο οικονομικός φορέας που θα αναδειχθεί ανάδοχος της παρούσας προμήθειας (και μόνο αυτός) θα προσκομίσει άμεσα τα δικαιολογητικά του ποινικού μητρώου, της φορολογικής ενημερότητας και της ασφαλιστικής ενημερότητας μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και πριν την έκδοση απόφαση ανάθεσης .

<!–

–>