062/2020 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμό τρόπου εκτέλεσης και ανάθεση για την υπηρεσία «Συμβόλαια Συντήρησης Λογισμικού 2020»